B odemsanering

Bodemsaneringen kunnen de nodige risico’s met zich meebrengen. Ontgravingen, grondwaterstandsverlagingen, insitu-technieken en het aanbrengen van grondkerende constructies, met kans op trillings- en zettingsschades vormen allemaal risico’s voor de omgeving. Verzekeraars die bodemsaneringsverzekeringen aanbieden, hebben baat bij een juiste risico-inschatting en een gedegen advies om op basis daarvan een polis op maat te kunnen opmaken. Vanderwal & Joosten BV heeft zich sinds de introductie van de bodemsaneringsverzekering gespecialiseerd in het uitvoeren van risicoanalyses en het behandelen van schades rondom bodemsaneringsprojecten.

Werkwijze

Risicobeoordeling

Een juiste risicobeoordeling vergt nauwkeurig onderzoek. Wij beoordelen het saneringsplan, het bestek en de geotechnische rapportages. Ook voeren onze bouwkundige/civieltechnische experts, indien noodzakelijk, een inspectie uit op locatie. Wij beoordelen de gekozen werkmethode, waarbij met name de geotechnische aspecten een belangrijke rol spelen. Ons doel is u een helder inzicht te verschaffen in de feiten ter plaatse en de mogelijke risico’s. Wij verzamelen de voor onze beoordeling relevante gegevens en leggen deze vast in een overzichtelijk rapport. Op basis hiervan kunnen polisvoorwaarden worden opgesteld.

Schadebehandeling

Als zich een schade voordoet op een, al dan niet door ons vooraf geïnspecteerd bodemsaneringsproject, is Vanderwal & Joosten BV uw partner. Wij hebben jarenlange ervaring met schades en specifieke kennis van bodemsaneringsrisico’s. Wij onderzoeken voor u de schade waarbij u van ons een beknopte rapportage krijgt. In de rapportage gaan wij in op de omstandigheden, oorzaak en omvang van de schade. Is er sprake van een aansprakelijkheidsclaim, dan onderzoeken wij ook de aansprakelijkheid van de bij het project betrokken partijen. Onze schadebehandeling is hierbij online te volgen via ons eigen webbased datasysteem eClaim oNline.

Voor wie?

Vanderwal & Joosten BV werkt voornamelijk in opdracht van verzekeraars en makelaars. Wij werken daarnaast ook rechtstreeks voor aannemers, overheden en semi-overheden.